جستجو

(روزقدس روز دنیای اسلام است)اساتید،کارکنان ودانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدایلام همگام باملت قهرمان ایران اسلامی با ندای مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل غاصب در راهپیمایی روزجهانی قدس شرکت می نمایند.(روابط عمومی واحدایلام)

امروز جمعه ٠٣ مرداد ١٣٩٣

موقعيت: صفحه اصلي > دانشگاههاي ايران 

مراكز علمي و پژوهشي ايران

آدرس سايت

نام مرکز - موسسه علمی

ردیف

 

دانشگاههای آزاد

http://www.iauro.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك

1

http://www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

2

http://www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

3

http://www.iaur.org

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

4

http://www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

5

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

6

http://www.azad-qom.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

7

http://www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

8

http://www.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

9

http://www.iauctb.org

دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي

10

http://www.iaushab.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

11

http://www.iaut.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز

12

http://www.iaukhoy.org/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

13

http://www.iau-shirvan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيروان

14

http://www.aliabadiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتول

15

http://wwwfalavarjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

16

http://www.qazviniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين

17

http://www.iauk.net/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كازرون

20

http://www.kiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

21

http://www.iauk.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان

22

http://www.dazadat.com/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه

23

http://www.iaug.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

24

http://www.iaularestan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

25

http://www.mauniv.org/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مباركه

26

http://www.iau-marageh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

27

http://www.mshdiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

28

http://www.iau.myian/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميانه

29

http://www.maybodu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

30

http://www.naeiniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائين

31

http://www.iaun.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

32

http://www.jahrom.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

33

http://www.jiroft.iau/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جيرفت

34

http://www.iaukhomein.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمين

35

http://www.cohandej-un.net/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خميني شهر

36

http://www.iaudarab.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

37

http://www.roudheniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

38

http://www.iauzah.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

39

http://www.azu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

40

http://www.iau-saveh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

41

http://www.iaus.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

42

http://www.sarabiau.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

43

http://www.iausepidan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپيدان

44

http://www.iausanandaj.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

45

http://www.iausirjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سيرجان

46

http://www.iau-shahrood.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

47

http://www.iausr.sk.com/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرري

48

http://www.iau133.8m.com/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد

49

http://www.iau-astara.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

50

http://www.iau-abhar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

51

http://www.iau-arak.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك

52

http://www.iaua.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

53

http://www.ardestan-iau.com/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

54

http://www.iauestahban.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

55

http://www.iauanar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

56

http://www.azadbabol.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

57

http://www.iau-baft.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

58

http://www.bjnrdiau.com/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

59

http://www.iauba.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

60

http://www.iauboushehr.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

61

http://www.iau-birjand.com/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بيرجند

62

http://www.iau.borujerd.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

63

http://www.bonabiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

64

http://www.iaubehbahan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

65

http://www.torhiau.org/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حيدريه

66

http://www.gorganiau.org/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

67

http://www.iauf.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فيروز آباد

68

http://www.iauq.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

69

http://www.iau-abhar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

70

http://www.azmoon.org/

سايت اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

71

http://www.iausport.org/

اداره کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

72

http://www.tasnimnet.net/

مرکز پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

73

 

دانشگاههای دولتی

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه اراك

1

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه اروميه

2

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

3

http://www.azzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام

4

http://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام

5

http://www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام حسين عليه السلام

6

http://www.isu.ac.ir

دانشگاه امام صادق عليه السلام

7

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بو علي سينا همدان

8

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور

9

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تبريز

10

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

11

http://www.sttu.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

12

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران

13

http://www.cancer-institute.ac.ir

دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، موسسه سرطان

14

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه رازي كرمانشاه

15

http://www.znu.ac.ir

دانشگاه زنجان

16

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سمنان

17

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه سيستان و بلوچستان

20

http://www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شاهرود

21

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهركرد

22

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

23

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران اهواز

24

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه شيراز

25

http://www.put.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان

26

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

27

http://www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير  پلي تكنيك تهران  )

28

http://www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك تهران )

29

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

30

http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

31

http://213.176.10.2

دانشگاه علامه طباطبايي (ره)

32

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي ( ره )

33

http://www.atu-economics.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصاد

34

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران

35

http://www.bust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

36

http://www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

37

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اراك

38

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

39

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

40

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

41

http://www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

42

http://www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

43

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

44

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل

45

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

46

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

47

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

48

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران

49

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

50

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

51

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

52

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

53

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

54

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

55

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

56

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

57

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

58

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

59

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

60

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

61

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

62

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان

63

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

64

http://www.um.ac.ir

دانشگاه فردوسي مشهد

65

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه كاشان

66

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه گيلان

67

http://www.gu.ac.ir

دانشگاه گيلان

68

http://www.umz.ac.ir

دانشگاه مازندران

69

http://www.umcc.ac.ir

دانشگاه مازندران

70

http://www.mofidu.ac.ir

دانشگاه مفيد

71

http://www.art.ac.ir

دانشگاه هنر

72

http://www.ipm.ac.ir

مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات

73

http://www.noorsoft.org

مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي

74

http://www.merc.ac.ir

مركز تحقيقات مواد و انرژي

75

http://www.casr.ac.ir

مركز تحقيقات نجوم و فضا

76

http://www.rhc.ac.ir

مركز قلب شهيد رجايي

77

http://www.jduniversity.org

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

78

http://www.iasbs.ac.ir

موسسه آموزش عالي علوم پايه زنجان

79

http://www.ari.ac.ir

موسسه تحقيقات هوا فضا

80

http://www.iies.org

موسسه مطالعات بين المللي انرژي

81

 

Fmenu Not Found

: نام كاربر
: رمز ورود

آدرس ايميل


آمار بازديد كنندگان امروز 799 نفر

آمار كل 2853974 نفر

آمار بازديد از صفحه جاري 1نفر

آزمايشگاهها كتابخانه مجازي همابشها و سمينارها دانشگاه به روايت تصوير خبرگزاري آنا سايت دكتر جاسبي
سايت مركز آزمون دانشگاههاي ايران خبرگزاري ها - روزنامه ها - مجلات كانون مهدويت باشگاه پژوهشگران جوان سايتها مفيد ديگر

Copyright © 2006 ilam-iau.ac.ir All rights reservedE-Mail:info@ilam-iau.ac.ir