آيين نامه هاي دانشجويي

آیین نامه و دستور العمل اجرایی انتقالات


مقدمه

با وجود اینکه به صراحت در دفاتر راهنمای آزمونهای سراسری دانشگاه تاکید شده است که پذیرفته شدگان هر واحد دانشگاهی (واحدی که خود داوطلب انتخاب کرده است ) بایستی در همان واحد دانشگاهی تا پایان دوره خود تحصیل نموده و تقاضای انتقال به دیگر واحد ها را ننمایند اما در جهت کمک به تعدادی از دانشجویان و خانواده محترم آنان که دارای شرایط خاصی بوده یا خواهند شد این آیین نامه تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شود .

تعاریف

    1- انتقال دانشجو : تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد پذیرفته شده به واحد دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی در همان رشته و مقطع پذیرفته شده .

   2- میهمانی دانشجو : ادامه تحصیل دانشجو در واحد دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی برای مدت معینی در همان رشته و مقطع تحصیلی پذیرفته شده .

   3- جدول همترازی : جدولی است که واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به درجه ، میانگین نمرات آزمون ورودی دوره های تحصیلی ، دوری از مرکز (تهران) و بدی آب و هوا به ده گروه طبقه بندی شده و بر اساس این جدول و ضوابطی که در آیین نامه آورده شده است انتقال و میهمانی دانشجویان حائز شرایط انجام می گیرد

 

- انتقال و میهمانی در شرایط کلی

- انتقال و میهمانی در موارد خاص

- سایرموارد

- دستورالعمل اجرائی

- زمان نقل و انتقالات

- نحوه و زمان بررسی در خواستها

- مدارک مثبته لازم جهت هر یک از مواد آیین نامه

- موارد آموزشی و دانشجویی

-جدول همترازی

 

-انتقال و میهمانی در شرایط کلی

ماده 1- جدول همترازی

1-1 )):انتقال یا میهمانی به گروه 1 جدول همترازی یعنی واحدهای دانشگاهی مستقر در شهر تهران ممنوع است .

2-1)):انتقال یا میهمانی از گروه 3 به گروه 2 جدول همترازی تا حد اقل سقف ده در صد ظرفیت پذیرش واحد با موافقت واحد های دانشگاهی مبداء و مقصد مجاز است و انتقال یا میهمانی بیش از سقف مذکور با موافقت معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی امکانپذیر است .

:(3-1) انتقال یا میهمانی در داخل واحدهای یک گروه (گروه های هم سطح) با موافقت واحد ها ی دانشگاهی مبداء و مقصد امکانپذیر است . (به استثنای گروه 1و 2

:(4-1) انتقال یا میهمانی در داخل گروه 2 جدول همترازی با موافقت معاونت دانشجویی سازمان مرکزی امکانپذیر است .

:(5-1) انتقال یا میهمانی از گروه های بالای جدول همترازی به گروه های پایین جدول همترازی امکانپذیر است .

:(6-1) انتقال از گروه های پایین جدول همترازی با موافقت  واحدهای مبداء و مقصد امکانپذیر است .(به استثنای گروه 1و2

:(7-1) انتقال بیش از یک گروه بالاتر و میهمانی بیش از دو گروه بالاتر در جدول همترازی چنانچه در داخل استان باشد با موافقت رئیس منطقه و چنانچه خارج از استان باشد با موافقت معاونت دانشجویی سازمان مرکزی امکان پذیر است.(به استثنای گروه 1و 2

:(8-1) میهمان درجدول همترازی از گروه های پایین تا دو گروه بالاتر صرفا با موافقت واحدهای مبداء و مقصد امکانپذیر است .به استثنای گروه 1و2

                                                    بازگشت به فهرست

انتقال و میهمانی در موارد خاص

ماده 2- دانشجویان متاهل

:(1-2) انتقال و میهمانی دانشجویان دختر در صورتیکه پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج کرده باشند به محل زندگی همسر ، بدون هیچ محدودیتی انجام می شود در صورتی که دانشگاه محل زندگی همسر دانشجو فاقد رشته تحصیلی دانشجو باشد می تواند به شهرهای همجوار که رشته در آنها دایر است منتقل گردد.

:(2-2) انتقال و میهمانی دانشجوی دختر که قبل از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج کرده است به مرکز استان محل زندگی همسر ، در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرین نفر واحد مقصد انجام می شود و در صورتیکه نمره آخرین نفر واحد مقصد انجام می شود و در صورتیکه نمره آخرین نفر را کسب ننماید به شهرهای استان محل زندگی همسر امکان پذیر است . در صورتی که دانشگاه محل زندگی همسر دانشجو فاقد رشته تحصیلی دانشجو باشد می تواند به شهرهای همجوار که رشته در آنها دایر است منتقل گردد .

:(3-2) انتقال و میهمانی دانشجویان پسر متاهل به محل زندگی همسر به استثنای گروه های 1و 2 و مراکز استانها پس از بررسی تعداد متقاضیان در صورت امکان انجام می شود .

ماده 3- چند دانشجویی

1-3)): برای کمک به خانواده هایی که چند دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی دارند در صورت موجود بودن رشته و مقطع تحصیلی انتقال آنان به هر یک از گروه های جدول که دیگر اعضای خانواده اشتغال به تحصیل دارند امکان پذیر است .

:(2-3) در صورتیکه  رشته و مقطع تحصیلی دانشجو در واحد هایی که  دیگر اعضای خانواده اشتغال به تحصیل دارند  دایر نباشد انتقال یا میهمانی به شهرهای همجوار یا استان محل زندگی والدین امکان پذیر است .(به استثنای گروه های 1و2)

:(3-3) در صورتیکه متقاضی  انتقال یا میهمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می نماید و یکی دیگر از اعضای خانواده وی در سایر دانشگاهها (غیر از دانشگاه آزاد اسلامی ) مشغول به تحصیل باشد دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی می تواند به واحد دانشگاه آزاد اسلامی شهر محل اشتغال به تحصیل عضو دیگر خانواده (که غیر از دانشگاه آزاد اسلامی است ) انتقال یا میهمان گردد .

ماده 4- فوت

1-4)): در صورت فوت پدر  چنانچه دانشجو تنها فرزند و یا سرپرست خانواده باشد انتقال وی به محل زندگی والدین امکان پذیر است .

2-4)): در صورت فوت پدر یا مادر دانشجو در صورتی که دانشجو مشمول تبصره (1) نگردد به مدت دونیمسال میهمان به محل زندگی والدین امکان پذیر است .

:(3-4) در صورت فوت پدر و مادر دانشجو انتقال دانشجو به محل زندگی والدین امکان پذیر است .

:(4-4) در صورت فوت همسر دانشجویان دختر چنانچه دارای فرزند باشند انتقال دانشجوی دختر به محل زندگی والدین خود  امکان پذیر است .و درصورتیکه فاقد فرزند باشد به مدت دو نیمسال میهمانی به محل زندگی والدین امکان پذیر است.

ماده 5- دانشجویان کارمند دولت  

دانشجویان کارمند دولت   ، در صورت ارائه حکم انتقال اداری پس از ورود به دانشگاه و معرفی نامه از بالاترین مقام سازمان ذیربط به هر یک از گروه های جدول همترازی امکان پذیر است .

ماده 6- بیماران خاص و معلولین 

انتقال و میهمانی دانشجویانی که مبتلا به بیماری صعب العلاج و مصدومیت و ضایعات پیشرفته و یا دارای معلولیت می باشند در صورتیکه امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل فراهم نباشد پس از بررسی و تائید پزشک معتمد واحد (فرم شماره 3 پیوست آیین نامه) در صورت موافقت کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی به هر یک از گروههای جدول همترازی امکان پذیر است .

ماده 7- دانشجویان شاهد و ایثارگر 

انتقال و میهمانی همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر ، آزادگان و همسر و فرزندان آنان ، جانبازان بالاتر از 40 در صد و  همسر و فرزندان جانبازان بالاتر از 50 درصد به کلیه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی پس از تایید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی بلامانع است ( بقیه موارد مربوط به خانواده ها ی ایثارگران براساس آیین نامه ای که قبلا تنظیم و تصویب شده کماکان توسط کمیته مربوط بررسی و پیشنهاد شده و پس از تصویب ریاست دانشگاه مراتب توسط حوزه معاونت دانشجوئی انجام خواهد شد .)

ماده 8- هیئت علمی

:(1-8) انتقال همسر و فرزندان اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هر یک از گروه های جدول همترازی در چهار چوب تفاهم نامه (موضوع بند 2-8 این ماده ) امکان پذیر است .

2-8)):در صورت همکاری متقابل وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سایر موسسات آموزش عالی کشور که با دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه مربوطه را امضا کرده باشند و نسبت به انتقال فرزند و همسر اعضای  هیئت علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز نسبت به انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی رسمی و تمام وقت موسسات مزبور با مرتبه علمی مربی و بالاتر به شرط ارائه معرفی نامه از وزارتین وسایر موسسات مذکور به هر یک از گروههای جدول همترازی طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

                                                    بازگشت به فهرست

سایر موارد 

ماده 9-طرح آموزش معلمان

با توجه به اینکه ترم تابستان برای رشته های آموزش معلمان (کاردانی رشته آموزش ابتدایی ، علوم تجربی ، زبان و ادبیات فارسی  ، ریاضی  ، دینی و عربی و آموزش زبان انگلیسی و کارشناسی ناپیوسته رشته دبیری آموزش ابتدایی ، علوم تجربی ، زبان و ادبیات فارسی ،ریاضی ، زبان انگلیسی ، الهیات و معارف اسلامی ) اجباری می باشد ، واحدهای دانشگاهی می بایست درخواست انتقال و میهمانی اینگونه دانشجویان از ترم تابستان برابر ضوابط فوق بررسی نمایند.

ماده 10 - دانش آموزان ممتاز مدارس سماء

انتقال فارغ التحصیلان ممتاز مدارس سماء که با شرکت در آزمون سراسری دانشگاه پذیرفته می شوند به واحد دانشگاهی محل زندگی والدین با داشتن شرایط زیر بلامانع است :

1-10)):نفر اول همکلاسیهای خود در سال آخر دبیرستان باشد .

2-10)):در تمام مدت تحصیل در دبیرستان مردود نشده و درس یا دروس تجدیدی نداشته باشد .

:(3-10) در سال  آخر دبیرستان  در هیچ درسی نمره کمتر از 14 نداشته و میانگین نمرات سال آخر تحصیل وی کمتر از 16 نباشد.

:(4-10) اعطاء امتیاز فوق با معرفی فارغ التحصیلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهی و تائید مراتب توسط ریاست سماء بایستی توسط معاونت دانشجویی دانشگاه انجام گیرد .

تبصره) : رشته های پزشکی و دندانپزشکی مستقر در تهران از این امر مستثنی می باشد .

ماده 11 - متفرقه

در مواردی که دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی واجدشرایط هیچ یک از موارد آیین نامه نباشد ولی مشکل دانشجو خاص باشد در خواست دانشجو بهمراه مدارک و مستندات در کمیسیون انتقالات واحد طرح و در صورت تایید کمیسیون مدارک و نظریه کمیسیون انتقالات به معاونت دانشجویی سازمان مرکزی ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد بدیهی است واحد های دانشگاهی در این خصوص بایستی دقت نظر لازم مبذول داشته و از ارسال موارد غیر ضروری خودداری نمایند .

حسن نظارت بر اجرای این آیین نامه به عهده روسای واحدها ومناطق یازده گانه دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

این آیین نامه در 11 ماده در تاریخ 30/9/84 به تائید رسیده است و از نیمسال دوم 85-84 لازم الاجرا است . در ضمن فرم های شماره (1 ، 2 ، 3 ) به انضمام آیین نامه ارسال می گردد .

                                                    بازگشت به فهرست

 

دستورالعمل اجرایی
                                                                             
                                                                          
کلیات

-1با توجه به مصوبه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی در راستای کمک به دانشجویان و خانواده های محترم آنان نیازی به اخذ هزینه نقل و انتقال نمی باشد .

2-در کلیه واحدهای دانشگاهی و مراکز تابعه کمیته ای متشکل از معاون دانشجویی ، معاون آموزشی و رئیس واحد یا مرکز دانشگاهی جهت بررسی درخواست های نقل و انتقالات و تطبیق مدارک مربوطه تشکیل گردد .

3 -واحدهای دانشگاهی موظفند آمار نقل و انتقال از واحد و آمار نقل و انتقال به واحد خود را حد اکثر تا یکم آبانماه جهت نیمسال اول و تا یکم اسفند ماه جهت نیمسال دوم به تفکیک مواد و نوع در خواست ( انتقال یا میهمانی ) و ذکر نام و نام خانوادگی ، مقطع تحصیلی ، سال ورود ، رشته ، گرایش تحصیلی ، سیستم آموزشی و واحد مقصد دانشجو به اداره کل امور دانشجویی دانشگاه ارسال دارند و قید نمایند انتقال یا میهمانی از طریق سایت صورت پذیرفته یا به صورت مکاتبه ای عمل شده است .

بدیهی است ناظران معاونت دانشجویی سازمان مرکزی پایان هر نیمسال به واحدهای دانشگاهی مراجعه و آمار نقل و انتقالات و مدارک مثبته و ... را مورد بررسی قرار خواهند داد .

4 -دانشجو در صورت داشتن شرایط آیین نامه می تواند در طول مدت تحصیل خود حد اکثر تا دو نیمسال در دوره های کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و سه نیمسال در دوره دکتری حرفه ای در واحد دانشگاهی دیگر میهمان شود.

-5 انتقال در طول تحصیل دانشجو فقط یکبار انجام می پذیرد .

6 - ماده 1(جدول همترازی) از طریق واحد های مبداء و مقصد ، مواد (2،3،4،5) صرفا با موافقت واحد مبداء و مواد (6،7،8،9،10،11) با موافقت واحد مبداء و سازمان مرکز ی انجام خواهد پذیرفت .

                                                    بازگشت به فهرست

 

زمان نقل و انتقالات

                             

-1 واحدهای دانشگاهی موظفند حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه جهت نیمسال اول و تا پانزدهم دی ماه هر سال جهت نیمسال دوم نسبت به دریافت درخواست های دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمان ( فرم شماره 1) اقدام و پس از موافقت یا مخالفت با در خواست دانشجو نسبت به درج آن در سایت طبق ضوابط اقدام نمایند .

2-درخواست انتقال یا میهمانی دانشجویان جدید الورود یک نیمسال پس از ثبت نام در واحد مبداء طبق ضوابط قابل بررسی می باشد .

3-واحدهای دانشگاهی موظفند در زمان مقرر درخواستهای انتقال و میهمانی را اخذ و ظرف حداکثر دو هفته نسبت به بررسی درخواستها اقدام نمایند . بدیهی است قبل از بررسی کلیه در خواستهای هر نیمسال ، از اعلام اسامی دانشجویان انتقالی یا میهمانی خودداری شود .

4-در خصوص نقل و انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی و ایثارگران ، سازمان مرکزی راسا اقدام می نماید. (جهت دانشجویان جدیدالورود ) و نتیجه حداکثر تا بیستم مهرماه به واحد ها اعلام خواهد شد .

-5واحدهای دانشگاهی موظفند درخواست انتقال یا میهمانی دانشجوی بیمار یا معلول را پس از بررسی و تایید پزشک معتمد واحد در سایت ثبت و پرونده وی را از طریق صندوق پستی 888/19585 به حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی جهت بررسی در کمیسیون پزشکی ارسال نمایند .

نحوه و زمان بررسی درخواستها

-1واحد مبدا موظف است درخواست دانشجو را به همراه مدارک مثبته اخذ و حداکثر ظرف مدت دو هفته با توجه به شرایط و ضوابط نقل و انتقال در کمیته ای متشکل از معاون آموزشی ، معاون دانشجویی ، رئیس واحد یا  مرکز دانشگاهی مورد بررسی قرار داده و پاسخ قطعی را پس از درج در سایت به دانشجو اعلام نماید ضمنا متذکر می گردد رسیدگی به درخواست دانشجو تنها به عهده واحد مبدا است و در صورت نداشتن شرایط انتقال یا میهمان بایستی توجیه شده و پرینت مخالفت از سایت اخذ و به دانشجو تحویل گردد.

-2در صورت موافقت (واحد مقصد یا سازمان مرکزی) با انتقال یا میهمانی دانشجو واحد دانشگاهی مبدا می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تنظیم فرم شماره 2 (پیوست آیین نامه) اقدام و آن را به همراه خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو به واحد مقصد ارسال نماید و متعاقب آن ظرف مدت حداکثر یک ماه پرونده تحصیلی دانشجو را به واحد مقصد ارسال نماید. ضمنا اصل مدارک اخذ شده جهت انتقال به همراه پرونده تحصیلی دانشجو به به واحد مقصد ارسال می گردد و تصویر سوابق نزد واحد دانشگاهی مبدا نگهداری می شود تا جهت نظارت های بعدی سازمان مرکزی مورد استفاده قرار گیرد .

3-در مورد مواد (2،3،4،5) جدول همترازی ، موافقت واحد مبدا ملاک عمل می باشد . لذا واحد مبدا موظف است پس از موافقت نسبت به تکمیل و ارسال فرم شماره 2 (پیوست آیین نامه ) به واحد مقصد اقدام نماید . بدیهی است صحت و سقم  انتقال یا میهمانی این مواد به عهده واحد مبدا است و واحد مقصد موظف است ضمن اخذ فرم شماره 2 نسبت به ثبت نام دانشجو اقدام نماید و پیگیری لازم را جهت ارسال پرونده تحصیلی دانشجو از واحد مبدا (در صورتیکه بیش از یک ماه از دریافت فرم شماره 2 گذشته باشد) را بنماید و بلافاصله پس از دریافت پرونده تحصیلی دانشجو نسبت به اعلام انتقال دانشجو به مرکز آزمون جهت صدور کارت دانشجویی جدید اقدام نماید و در صورتی که واحدهای دانشگاهی یا مناطق مجاز به صدور کارت دانشجویی شدند ، راسا اقدام نمایند .

-4در صورت موافقت با میهمانی دانشجو ،واحد مبدا موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انجام امور مربوطه و ارسال لیست دروس (فرم شماره 2 ) به واحد مقصد اقدام نماید

                                                    بازگشت به فهرست

مدارک مثبته لازم جهت هر یک از مواد آیین نامه

ماده 1:جدول همترازی

- اخذ در خواست دانشجو با شرح کامل و جزئیات
-
اخذ کلیه در خواستها در مهلت مقرر و رسیدگی به آنها در کمیسیون نقل و انتقال و اعلام نتیجه به دانشجو

ماده 2: ازدواج

- تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین
-
تصویر برابر اصل شده صفحات اول تا چهارم سند ازدواج
-
اصل گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج
-
گواهی اشتغال به کار یا سکونت همسر در شهر واحد مقصد

ماده 3: چند دانشجو در یک خانواده

- اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
-
تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان
-
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات  شناسنامه والدین دانشجو

ماده 4: فوت والدین

- تصویر برابر اصل شده گواهی فوت
-
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات  شناسنامه والدین و دانشجو
-
تصویر برابر اصل شده حکم سرپرستی یا قیم نامه

ماده 5: دانشجویان کارمند دولت

- اصل حکم انتقال اداری از بالاترین مقام سازمانی مربوطه
-
اصل گواهی شروع به کار در اداره شهر مقصد

ماده 6: بیماران خاص و معلولین

- اصل مدارک بیماری مربوط به دانشجو
-
اظهار نظر پزشک معتمد واحد
-
واریز مبلغ 50000 ریال به حساب شماره 1580 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ارسال مدارک به سازمان مرکزی در ضمن شماره تلفن دانشجو در ذیل مدارک ارسالی ذکر گردد .

ماده 7: اعضای خانواده ایثارگران

 جهت همسر و فرزندان شهداء و مفقودالاثران
-
اصل گواهی از اداره کل بنیاد شهید
-
تصویر کارت مربوط به خانواده شهدای والامقام
-
تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجو


 جهت جانبازان و همسر و فرزندان آنان
-
اصل گواهی از اداره کل بنیاد جانبازان
-
تصویر کارت مربوط به جانباز
-
تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه جانباز و همسرش
-
تصویر برابر اصل شده شناسنامه دانشجو

 جهت آزادگان و همسر و فرزندان آنان
- اصل گواهی از  بنیاد آزادگان
-
تصویر کارت مربوط به آزاده
-
تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه آزاده و همسرش
-
تصویر برابر اصل شده شناسنامه دانشجو

ماده 8: هیات علمی

- ارائه آخرین حکم کارگزینی عضو هیات علمی
-
تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجو  و عضو هیات علمی
-
ارائه معرفی نامه از محل کار عضو هیات علمی مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن عضو هیات علمی
تبصره: برابر اصل نمودن مدارک مثبته مربوط به هر یک از مواد آیین نامه بایستی توسط واحد مربوطه با درج مهر واحد یا بطور رسمی از طریق دادگستری یا مجتمع قضایی صورت پذیرد .

                                                    بازگشت به فهرست

موارد آموزشی و دانشجویی

ماده 1- بدیهی است اولین شرط انتقال یا میهمانی دانشجو نداشتن منع ادامه تحصیل می باشد لذا در صورتی که دانشجو به لحاظ مقررات و ضوابط آموزشی امکان ادامه تحصیل نداشته باشد درخواست انتقال و میهمانی مفهومی نداشته و واحد دانشگاهی می بایست مراتب منع ادامه تحصیل را  به موقع به دانشجو اعلام نماید.

ماده 2- دانشجویانی که از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگری در همان رشته و مقطع تحصیلی (بدون تغییر رشته تحصیلی و تغییر گرایش و با مجوز سازمان مرکزی ) منتقل می گردند تمام نمرات درسی آنان اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی آنان از لحاظ مشروطی و موارد دیگر عینا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه دانشجو ثبت می گردد . در این حال کلیه واحدهای درسی گذرانده شده در واحد مقصد پذیرفته می شود .

ماده 3- واحد مبدا موظف است معافیت تحصیلی اخذ شده دانشجویان انتقالی مشمول را همراه سوابق تحصیلی آنان به واحد مقصد ارسال نمایند .

ماده 4- انتقال دانشجویان طرح آموزش معلمان به نظام آموزشی دوره ای و پاره وقت طبق مفاد آیین نامه آموزشی ممنوع می باشد .

ماده 5- مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی در هر حال توسط واحد دانشگاهی مقصد و بر مبنای نظام آموزشی قبولی در آزمون (تمام وقت ، پاره وقت ، قراردادی ) صادر می گردد .

ماده 6- مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر حال توسط واحد دانشگاهی  مبدا صادر می گردد.

ماده 7- جدول گزارش کامل نقل و انتقالات دانشجویی هر ترم بایستی بطور جامع تهیه و در اختیار ریاست دانشگاه قرار گیرد.

ماده 8- ریاست دانشگاه می تواند در صورت نیاز کمیته ای را مسئول رسیدگی به در خواستها یی نماید که مستقیما به او ایفاد می گردد .

با توجه به اینکه اداره کل امور  دانشجویی بصورت مکانیزه عمل می نماید لذا بایستی کلیه مکاتبات و مراحل نقل و انتقالات دانشجویان از طریق شبکه کامپیوتری (اینترانت) صورت گیرد . بدیهی است واحدهای دانشگاهی در صورتی که استفاده از سایت در موارد استثنایی امکان پذیر نباشد مجاز به مکاتبه می باشند.
 

                                                    بازگشت به فهرست

جدول همترازی واحدهای دانشگاهی جهت انتقال و میهمانی دانشجویان بر اساس امتیازهای نمره آزمون (نمره عملی)،درجه واحد (امکانات)،دوری ازمرکز و بدی آب و هوا

گروه 1

آموزشکده سما تهران

آموزشکده سما اندیشه

تهران پزشکی

تهران جنوب

تهران داروسازی

تهران دندانپزشکی

تهران سما

تهران شمال

علوم تحقیقات تهران

تهران مرکزی

گروه 2

آموزشکده سما کرج

آموزشکده  سما ورامین

آموزشکده  سما پاکدشت

رودهن

ورامین

شهر ری

شهریار

کرج

پرند

 آموزشکده سما اسلامشهر

آموزشکده  سما رودهن

اسلامشهر

قیام دشت

 

 

 

 

 

گروه 3

آموزشکده  سما تبریز

آموزشکده  سما خوراسگان

آموزشکده  سما شیراز

آموزشکده  سما مشهد

آموزشکده سما قزوین

آموزشکده سما سهند

تبریز

قم

مشهد

خوراسگان

قزوین

شیراز

دماوند

گروه 4

آموزشکده سما اراک

آموزشکده سما ارومیه

آموزشکده سما اهواز

آموزشکده سما بابل

آموزشکده سما تنکابن

آموزشکده سما رشت

آموزشکده سما زنجان

آموزشکده سما ساری

آموزشکده سما کوچصفهان

آموزشکده سما سمنان

آموزشکده سما گرگان

آموزشکده سما گرمسار

آموزشکده سما اردبیل

آموزشکده سما کیاکلا

آموزشکده سما لاهیجان

آموزشکده سما نجف آباد

آموزشکده سما نوشهروچالوس

آموزشکده سما ساوه

آموزشکده سما شاهرود

آموزشکده سما قائم شهر

آموزشکده سما کرمان

آموزشکده سما بندر عباس

آموزشکده سما یزد

آموزشکده سما همدان

بندر عباس

نجف آباد

نوشهر و چالوس

اراک

اردبیل

ارومیه

اهواز

دامغان

تنکابن

رشت

زنجان

ساری

ساوه

سمنان

قائم شهر

همدان

کرمانشاه

شاهرود

کاشان

کرمان

یزد

گرگان

گرمسار

لاهیجان

بابل

علوم و تحقیقات اهواز

 

گروه 5

آموزشکده سما آمل

آموزشکده سما ابهر

آموزشکده سما تاکستان

آموزشکده سما خرم آباد

آموزشکده سما دزفول

آموزشکده سما سبزوار

آموزشکده سما علی آباد

آموزشکده سما نیشابور

آموزشکده سما آستارا

آموزشکده سما میاندوآب

آموزشکده سما بندر انزلی

آموزشکده سما بروجرد

آموزشکده سما کازرون

آموزشکده سما رامسر

آموزشکده سما سنندج

آموزشکده سما مرند

آموزشکده سما مرودشت

آموزشکده سما شهرکرد

بروجرد

بندر انزلی

آمل

بویین زهرا

خرم آباد

دزفول

علوم و تحقیقات فارس

دهاقان

فسا

رامسر

تاکستان

آستارا

سنندج

بجنورد

سبزوار

شهرضا

علی آبادکتول

میاندوآب

فلاورجان

کازرون

خمینی شهر

مرودشت

شهرکرد

فیروز کوه

دزفول

شبستر

ابهر

هشترود

نراق

مرند

نیشابور

گروه 6

آموزشکده سما آزادشهر

آموزشکده سما ارسنجان

آموزشکده سما بیرجند

آموزشکده سما شیروان

آموزشکده سما زاهدان

آموزشکده سما مراغه

آموزشکده سما فیروز آباد

آموزشکده سما قوچان

آموزشکده سما ایلام

آموزشکده سما بوشهر

آموزشکده سما خوی

آموزشکده سما دلند

آموزشکده سما کاشمر

آموزشکده سما گالیکش

آموزشکده سما ملایر

آموزشکده سما نور

آموزشکده سما تربت حیدریه

آموزشکده سما یاسوج

آموزشکده سما خمین

نهاوند

یاسوج

گنبد کاووس

تربت حیدریه

آزادشهر

فیروز آباد

نایین

شیروان

ارسنجان

سوادکوه

استهبان

زاهدان

ایلام

شهرمجلسی

میبد

بناب 

خمین

بهبهان

جهرم

بوشهر

ملایر

بیرجند

تفرش

مبارکه

خوی

کاشمر

قوچان

مشکین شهر

گلپایگان

آبادان و خرمشهر

محلات

مراغه

تویسرکان

میمه

نایین

نکا

نور

کلیبر

 

گروه 7

آموزشکده سما گناباد

آموزشکده سما مسجد سلیمان

آموزشکده سما ممقان

آموزشکده سما هرند

آموزشکده سما تفت

اسکو

اشکذر

ایلخچی

بستان آباد

ملکان

هرند

بهشهر

آموزشکده سما قائنات

آموزشکده سما داراب

آموزشکده سما درگز

آموزشکده سما مهریز

آذرشهر

دولت آباد

قائنات

گناباد

مسجد سلیمان

اسفراین

قروه

بیضا

ممقان

جویبار

ورزقان

خدابنده

داراب

بم

فومن وشفت

زواره

درگز

رودسر

مهریز

لنجان

سروستان

شاهین دژ

خاروانا

بروجن

فراهان

هادی شهر

بندر گز

کوار

تفت

ممسنی

گروه 8

آموزشکده سما تربت جام

آموزشکده سما جیرفت

آموزشکده سما خلخال

آموزشکده سما فردوس

آموزشکده سما مهاباد

آموزشکده سما تالش

آموزشکده سما گچساران

آموزشکده سما سراب

آموزشکده سما آباده

آموزشکده سما رودبار

آموزشکده سما شوشتر

آموزشکده سما میانه

گچساران

بافت

آباده

آشتیان

اردستان

اردکان

اقلید

اهر

باغملک

بردسکن

بندر دیلم

بوکان

بیجار

تالش

تربت جام

جاسب

جیرفت

حاجی آباد

سلسله و دلفان

خلخال

دورود

دهدشت

رامهرمز

رودان

رودبار

زاهدشهر

زرقان

سپیدان

خامنه

سراب

سیرجان

شوشتر

صوفیان

فردوس

فریدن

کمیجان

کنگاور

کوهدشت

ماهشهر

مهاباد

میانه

میناب

مینودشت

نی ریز

نطنز

هیدج

گرمی

انار

هریس

رفسنجان

ایذه

 

 

گروه 9

آموزشکده سما ابرکوه

آموزشکده سما امیدیه

آموزشکده سما سوسنگرد

آموزشکده سما زرند

آموزشکده سما قشم

قشم

نقده

گناوه

لارستان

لامرد

طبس

دشتستان

امیدیه

ابرکوه

اسلام آباد

الیگودرز

عجب شیر

ماکو

اندیمشک

ایذه

بافق

پارس آباد

بندرلنگه

بردسیر

خورموج

زابل

سوسنگرد

شهر بابک

سلماس

صفاشهر

سقز

زرند

صحنه

 

 

 

 

 

گروه 10

دره شهر

ایرانشهر

تایباد

چابهار

خارک

خاش

اوز

کنگان

سراوان

خنج

کهنوج

                                                         

 

                                                    بازگشت به فهرست