شرح وظایف

 

 

 حوزه معاونت دانشجویی

 

الف) وظایف و اختیارات


معاونت دانشجویی به لحاظ ماهیتی و کارکردی جزء حساس ترین معاونت ها ی هر دانشگاه می باشد .در ا ینجا به مهمترین وظایف و اختیارات این معاونت اشاره می گردد:


1-اداره امورخوابگاه های دانشجویی


2-ارائه امور مربوط به راهنمایی و مشاوره تحصیلی ، خانوادگی و ... به دانشجویان به منظور حل مشکلات آنها اعم از تحصیلی ، خانوادگی ، ازدواج ، فرهنگی و.....


3-بررسی خدمتی دانشجویان پسر و هماهنگی با ادره نظام وظیفه به منظور صدور معافیت تحصیلی دانشجویان پسر


4-کلیه امور مربوط به نقلو انتقالات دانشجویانی که بر اساس مقررات و جدول همترازی انجام می گردد.


5-اعمال آئین نامه و مقررات انظباطی در خصوص دانشجویان که از طریق کمیته انضباطی واحد انجام می گیرد.


6-اداره نظارت بر سلف سرویسها و سالن ها ی غذاخوری دانشجویی


7- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان پس ازبررسی توسط معاونت آموزشی


8-فراهم آوردن امکانات ورزشی و اداره امور ورزشی دانشگاه


9-شناسایی و جذب قهرمانان ورزشی


10- نظارت بر امور سرپرستی و فعالیت های مربوط به کمک و تسهیلات رفاهی دانشجویان.


11- نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل جلسات بحث ، گفتگو و تبادل نظر بین استادان و دانشجویان.


12-تهیه طرح های لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاهای دانشجویی.


13- تنظیم گزارش های مربوط به فعالیت های امور دانشجویی


14- نظارت بر امور خدمات بهداشتی ، درمانی و بیمه دانشجویان


15- پیشنهاد بودجه نیروی انسانی و سایر نیازمندی های واحد های تحت سرپرستی با همکاری و هماهنگی واحد های ذیربط و تهیه گزارش های لازم در این زمینه.


16-انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.


1- مدیر امور دانشجویی


یکی از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی که بعد از معاونت می توتن تاثیر گذارترین مجموعه ها باشد مدیر دانشجویی است .این مدیریت با توجه به اینکه باید به امورات ذیل نظارت کامل داشته باشددر دانشگاه نقش مهمی را ایفاد می کند.


مهمترین وظایف این مدیریت بشرح ذیل است.


1- نظارت کامل بر اداره امور خوابگاههای دانشجویی اعم از خواهر ان و برادران از جهت امکانات رفاهی ، فرهنگی ، ورزشی ،تسهیلات و ....


2- نظارت برامور مربوط به راهنمایی و مشاوره تحصیلی و خانوادگی از ابعاد مختلف درسی ، خانوادگی ، روحی و روانی ، اذدواج ، فرهنگ، اقتصادی ، سیاسی، مذهبی.


3- نظارت بر امور مربوط به نقل و اتقالاتبر اساس مقررات مربوطه


4- نظارت بر امور نظام وظیفه واحد


5- نظارت بر کمیته انضباطی دانشجویان


6- نظارت بر اداره کردن سلف سیویسها و سالنهای غذا خوری دانشجویان و اساتید از نظر بهداشتی و ...


7- نظارت بر اداره فارغ التحصیلان برابر مقررات و ضوابط مربوطه


8- نظارت بر اداره تربیت بدنی واحد ، سالنهای ورزشی ، امکانات ورزشی


9- نظارت بر همه ادارات مربوط به معاونت دانشجویی حسب دستورات معاونت مربوطه و ریاست واحد.


10- همکاری و مساعدت با سایر معاونت های دانشگاه

 

 


کمیته انضباطی دانشجویان- 2230860 -0841


1- دبیر: حسین منصوری نسب


2- شرح وظایف:


دبیر کمیته انضباطی مسئول انجام امور اداری مربوط به کمیته انضباطی دانشجویان واحد اعم از ارسال ووصول ، دریافت و پیگیری، تشکیل پرونده، تفهیم اتهام، جمع آوری مستندات و هماهنگی کمیته با سایر قسمتهای دانشگاهی می باشد .دبیر کمیته انضباطی موظف است پس از تشکیل پرونده جهت گزارشات و شکایات دریافتی پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در کمیته انضباطی دریافت و نتیجه رابه دانشجو و مراجع ذیصلاح قرار دهد ، حضور در جلسه امتحانات به عنوان نماینده کمیته انضباطی از دیگر وظایف دربیر کمیته انضباطی می باشد.

 

 

شرح وظایف اداره کارو رفاه دانشجویی


نام مسئول : شهرام نادری


در راستای تحقق بخشنامه های سازمان مرکزی و جهت رفاه حال دانشجویان .شناسایی دانشجویان کم بضاعت جهت تخفیف شهریه ، معرفی دانشجویان علاقمند به کار دانشجویی در قسمتهای مختلف دانشگاه که منع فعالیت ندارد و همچنین تشکیل پرونده جهت دانشجویانی که بیشتراز دو دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی هستند ، ثبت و معرفی دانشجویان ممتاز علمی ، دانشجوان که دارای مقام قهرمانی در سطح منطقه و کشور می باشد به حضور معاونت اداری و مالی جهت تخفیف شهریه کارهای انجام گرفته درنیمسال اول 91-90


تعداد 500 نفر تخفیف چند دانشجویی ثبت گردیده است .


معرفی تعداد 17 نفر علاقهمند به کار دانشجویی به حوزه های مختلف دانشگاه .


شناسایی تعداد 30 نفر از دانشجویان کم بضاعت و معرفی بع امور شهریه جهت تخفیف شهریه.

 

 

 

 


میزان بازدید: 7577

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1391    ديروز: 2078    اين ماه: 22412    تاکنون : 3329131