/ درباره / تجهیز و خط انتقال آب از چاه

تجهیز و خط انتقال آب از چاه

دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام(واحد ایوان غرب) در نظردارد اجرای  تجهیزوخط انتقال آب از چاه به محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار با رتبه حداقل 4 آب و با شرایط ذیل واگذار نماید:

1ـ ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 166595117/1ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

2ـ مهلت دریافت و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/10/8 خواهد بود.

3ـ محل دریافت اسناد مناقصه مذکور معاونت اداری و مالی حوزه تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و یا سامانه اینترنتی ilam-iau.ac.irمی باشد.

4- محل تحویل اسناد تکمیل شده  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام- مدیریت حراست واحد می باشد.

5ـ سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول توقیف خواهد شد.

6ـ به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7ـ هزینه درج آگهی بعهده شرکت  برنده در مناقصه می باشد.

8- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

9- شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09189484062(مشاور پروژه )تماس حاصل فرمایند.

 

اسناد مناقصه

 بر آورد

آئین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 


میزان بازدید: 1722

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1458    ديروز: 2078    اين ماه: 22479    تاکنون : 3329198