گروه: مزایده و مناقصه

آگهی مزایده انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلا:

آگهی مزایده انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

کد خبر: 481 تاریخ انتشار: 1396/4/24

بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر داردمکان انتشارات واحد را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (قسمت مزایده ومناقصه ها) و یا به واحد تدارکات مراجعه نمایند.
برچسب‌ها : اجاره محل - آگهی مزایده - انتشارات - انتشارات دانشگاه آزاد